บริษัท รักษาความปลอดภัย เอฟที จำกัด
(Security FT Co.,Ltd.) 

     
         บริษัท รักษาความปลอดภัย เอฟที จำกัด (บริษัท รปภ) ได้ดำเนินงานให้บริการงานรักษาความปลอดภัย ในหลายภาคธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 6 ปี ได้สะสมประสบการณ์การทำงานสร้างบุคลากรคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรารู้ว่า ลูกค้าต้องการและคาดหมายอะไร กับ งานรักษาความปลอดภัย นั้นคือ การบริการของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ ทำงานได้ตามที่นำเสนองานรักษาความปลอดภัยกับลูกค้าไว้ได้อย่างแท้จริง ที่สำคัญ ต้องตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างว่องไว ฉะนั้นทีมบริหาร ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แยกทีมบริหารงานรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีก 1 ทีมดูแลงานรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นคือ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอฟที จำกัด เป็นผู้ให้บริการลูกค้า และเราจะทำให้ดีที่สุด      นโยบายบริษัทรักษาความปลอดภัย

   
    ในภาคธุรกิจ ทุนทรัพย์ หรือ สินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สินอันมีค่า บุคลากร หรือ ชื่อเสียง ถือว่า เป็นทรัพย์สินอันมีค่ายิ่ง ต่อองค์กรทุกองค์กร จำเป็นจะต้องมีการพิทักษ์รักษา ให้คงอยู่อย่างปลอดภัยสูงสุด เราจึงจัดให้มีนโยบาย เพื่อพิทักษ์รักษา ดังนี้ 

1.งานพัฒนาบุคลากร 

           ในความเป็นจริง สำหรับธุรกิจบริษัทรักษาความปลอดภัย ในประเทศไทย ยังมีปัญหาด้านมาตรฐาน และคุณภาพอยู่มาก เมื่อเปรียบเทียบระดับสากลหรือต่างประเทศ  ฉนั้นแล้ว เราจึงมุ่งเน้นจัดการอบรมและพัฒนาทักษะ การทำงาน ติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่อง ให้มีจุดเปลี่ยนของแต่ละคน " เราเชื่อว่า...คนสามารถพัฒนาได้ " ความรู้จริง และเชื่ยวชาญของพนักงานที่มากขึ้น จะเกิดมาตรฐาน สามารถทำงานได้จริง แก้ปัญหาได้ ลูกค้าจะเป็นฝ่ายที่ได้รับประโยชน์สูงสุด

2.สร้างความพึงพอใจ ให้รักในเกียรติและงานในหน้าที่    

         บริษัทรักษาความปลอดภัย เอฟที จำกัด ตระหนักในคุณค่าของงานรักษาความปลอดภัย และ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกจุดทำงาน จึงให้สวัสดิการและผลตอบแทน  อย่างเหมาะสม เป็นธรรม ตามกฏหมาย โดยดูจากผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน ตามหลักวิชา อย่างเป็นธรรม แสดงให้พนักงานทุกคนรับรู้ แข่งขันกันทำความดี ปรับปรุงตัวอยู่เสมอ
 
3. ติดตามความพึงพอใจจากลูกค้า

            บริษัทรักษาความปลอดภัย เอฟที จำกัด จัดให้ฝ่ายบริหารทุกคน เข้าพบลูกค้าด้วยตนเอง เพื่อรับ ทราบปัญหา และความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง  โครงสร้างองค์กร

      ฝ่ายบริหารนาย สุรศักดิ์  ตันศิริอาษา
กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไปน.ส.ชุณห์พิมาณ ตันหลิม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / การเงินนาย กันตภณ  สุขเกษม 
กรรมการด.ต. อชีรชัย  คำภา
ฝ่ายอบรมนาย อธิป  ตันศิริอาษา
กรรมการ      ที่ปรึกษาร.ต.ท.ขจร  จันทร์หอม
ที่ปรึกษา

บริษัทรปภ, บริษัทรปภกรุงเทพ, บริษัทรปภนนทบุรี, บริษัทรปภปทุมธานี, บริษัทรปภซื่อสัตย์, บริษัทรปภเก่งๆ, 
บริษัทรปภยอดนิยม, บริษัทรปภน่าเชื่อถือ, บริษัทรปภรายเดือน, บริษัทรปภหมู่บ้าน, บริษัทรปภคอนโด, บริษัทรปภราคามิตรภาพ, บริษัทรปภประสบการณ์สูง, บริษัทรปภมืออาชีพ
เว็บสำเร็จรูป
×